S lovcem na šoulačce

Datum:
23.3.2015 07:27

Že nevíte, co se skrývá za pojmem šoulačka? 

K šouletu, pokrmu z hrachu a krup báječné příloze ke kachně si lidé obvykle přejí: „Dobrou chuť!“ Při šoulačce se navzájem povzbuzují slovy:„Lovu zdar!“ 

Šoulačka, jak tušíte je aktivní způsob lovu, při kterém se lovec v honitbě snaží tiše a nepozorovaně přiblížit ke zvěři a zdárně ji ulovit. 

Z myslivecké praxe je zřejmé, že při šoulání by myslivec měl postupovat sám, aby nedošlo ke zrazení zvěře. Jakmile zvěř vypátrá, měl by se pohotově rozhodnout, zda je vhodná k odstřelu… 

Svoje kvality při šoulačce zákonitě prokazují i lovečtí psi. Šoulačka tak patří k disciplinám zkoušek, ve kterých by měl upotřebitelný pes se svým vůdcem uspět. Zkouška se většinou provádí na lesních cestách, okraji lesa nebo v aleji, stranou od rušivých vlivů,  kde mají dobrý přehled i rozhodčí. Od psa se neočekává pouze to, že prokáže, zda rozlišuje šoulačku a volnou chůzi lesem. 

S lovcem na šoulačce

Stodvacet kroků rozhodne

Zkušební trasu šoulačky představuje 120 kroků. Probíhá následovně: Vůdce pomalým krokem šoulá a obhlíží revír. Pes ho následuje buď u levé nohy, nebo za patami. Po třiceti krocích společného šoulání, vůdce nenápadně a tiše psa odloží. V šoulání pokračuje sám. Když se od psa vzdálí na 30 kroků zastaví se, a nenápadným povelem přivolá psa k sobě. Pes nesmí jít k vůdci skokem. Spolu dál pokračují v šoulání. Po dalších třiceti krocích je pes opět odložen. Vůdce ustoupí od psa na vzdálenost 30 kroků do porostu, aby ho pes neviděl, kde zalící a vystřelí. Potom se vrátí ke psovi a upoutá ho na vodítko.

Zkoušení této discipliny se má co nejvíce podobat skutečnému odstřelu spárkaté zvěře na šoulačce se psem.

Rozhodčí sledují, zda se pes během šoulačky chová klidně.

Za chyby se považuje: přebíhání psa z boku na bok, vzdalování se od vůdce, hlučné projevy, stálé odkládání a dobíhání vůdce, nápadné nebo hlasité povely, neochota psa k odložení, nevyčkání psa na místě odložení, vůdcovo větší sledování psa než zvěře za kterou šoulá.

Každá chyba snižuje známku zkoušky o jeden stupeň. Přijde-li pes po výstřelu k vůdci a nemá-li žádnou jinou chybu, hodnotí se známkou 1. Pokud pes odběhne do leče je hodnocen známkou 0.